¿Quieres conocernos? ¡Reserva tu sesión!

Política de privacidad

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat:  EDUARD BARRI MONTES – LINKBIG (endavant “linkbig®”).
 • CIF: 52145202-Q
 • Adreça postal:  Carrer Enric Prat de la Riba, núm. 77, Roca Umbert – Fàbrica de les Arts, 08401, Granollers (Barcelona).
 • Telèfon: +34 639 135 689 
 • Contacte del Delegat de Protecció de Dades: rgpd@linkbig.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

linkbig® tractem la informació que ens faciliteu amb la finalitat principal de poder prestar els serveis professionals oferts pel Responsable del Tractament; així com la gestió de la pròpia activitat i la seva promoció comercial.
 Les finalitats principals per les que podem tractar les seves dades – que es podran revisar al Registre d’Activitats del Tractament adjunt a la present Política- , ja sigui per complir amb obligacions legals, interessos legítims o en base al seu consentiment, són la gestió de les dades relatives a:

 • L’execució, gestió i administració dels serveis que linkbig® ofereix als seus clients.
 • Enviament d’informació d’interès comercial, promocions, ofertes, propostes, i especialment dels serveis que linkbig® posa a disposició de les persones.
 • La gestió i organització d’activitats, realització de tallers i sessions divulgatives o formatives.
 • Gestió de les candidatures que es puguin rebre per cobrir eventuals vacants, sigui per demanda o per autoaportació, amb independència de la vinculació que es pugui derivar amb l’empresa.
 • Gestió dels usuaris que accedeixin a la/-es web/-s de l’empresa així com dels perfils a l’entorn digital; com també dels comentaris, demandes, consultes o per donar resposta a les qüestions plantejades als formularis de contacte.
 • Gestió de proveïdors pel manteniment de la relació comercial, les obligacions legals i realització d’encàrrecs.
 • L’organització, comunicació i celebració d’esdeveniments, fires i similars.
 • La gestió relacionada amb les revistes, newsletters, comunicacions i publicacions, i la seva recepció per part de les persones subscrites.
 • La gestió de les dades derivades de queixes, reclamacions i suggeriments., Amb la finalitat de millorar els serveis i l’atenció a les persones.
 • I en definitiva, per resoldre totes aquelles qüestions que li siguin sotmeses.

L’informem que per als tractaments que requereixen del seu consentiment i per tant, tractaments de dades que no siguin necessaris per donar compliment a obligacions contractuals o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims de linkbig® degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, els afectats, en qualsevol moment poden modular i revocar el consentiment per a aquests tractaments, com per exemple comunicacions de serveis, comercials o activitats; o demanar més informació enviant un correu a rgpd@linkbig.cat. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil sense el seu consentiment previ i informat en els casos que la base de legitimació sigui el seu consentiment.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Segons la normativa de protecció de dades, les dades personals es conservaran fins que siguin necessàries per la finalitat del tractament i posteriorment es conservaran degudament bloquejades  mentre siguin necessàries, a disposició exclusiva de les Autoritats i/o les Administracions Públiques competents, per poder atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament fins finalitzar els terminis de prescripcions legals establerts en la normativa vigent. Igualment es poden preveure d’altres terminis diferents que es veuen reflectits al quadre Registre d’Activitats del Tractament adjunt a la present Política.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base de legitimació per al tractament de les seves dades es fonamenta en la necessitat d’executar un contracte, acord i/o condicions d’accés a serveis contractats. La base de legitimació per al tractament de les seves dades per a la finalitat d’enviar-li informació d’activitats, serveis, esdeveniments o d’altres de caire comercial de linkbig® que puguin ser del seu interès i que no sigui necessari per donar compliment a obligacions contractuals o legals, per garantir interessos públics, vitals o legals o per tractar les dades en base a interessos legítims de linkbig® degudament ponderats per no vulnerar drets i llibertats dels interessats, és l’aportació del consentiment. Igualment en el supòsit de tractament de dades sensibles, aquest consentiment serà recollit de forma explícita, per escrit i amb informació prèvia suficient. En qualsevol cas, podrà retirar aquest consentiment en exercici dels seus drets. 

Quins són els destinataris de les seves dades?

Les dades seran cedides a terceres persones quan:

 • sigui necessari per complir amb obligacions legals;
 • es faci en compliment d’una obligació legal;
 • es faci en interès legítim i ponderat del Responsable;
 • es realitzi a proveïdors i col·laboradors i sia necessària per a la prestació del/-s servei/-s executats; la gestió de l’entorn digital de l’activitat, i/o per la correcta gestió tècnica o administrativa del mateix o del Responsable.

Transferències Internacionals de Dades

Com hem indicat, només compartirem dades personals amb tercers quan se’ns permeti legalment fer-ho; i bàsicament són per a la gestió administrativa del Responsable, l’execució del servei contractat o encarregat i/o per gestionar la nostra presència a l’entorn digital. Quan compartim dades amb aquests tercers ens comprometem a protegir les dades i complir els nostres estàndards de protecció, confidencialitat i seguretat de dades.

No obstant això, alguns d’aquests tercers poden estar ubicats a altres països, per la qual cosa les dades personals es poden transferir fora del país on estem ubicats nosaltres i els nostres clients.

El nostre objectiu principal és que totes les dades es trobin recollides, tractades i emmagatzemades dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països amb un nivell de protecció de dades equivalent al nivell a la Unió Europea .

No obstant això, hi ha la possibilitat que, en tractar-se d’empreses multinacionals, els seus servidors o emmagatzematge de dades estiguin a països fora de la Unió Europea oa països que no tenen lleis que brindin protecció específica per a les dades personals. Hem pres mesures per garantir que totes les dades personals rebin una protecció adequada i que totes les transferències de dades personals fora de la UE es facin legalment. Quan transferim dades personals fora de la UE a un país que la Comissió Europea no determini que proporciona un nivell adequat de protecció per a les dades personals, les transferències es realitzaran sota els estàndards i requisits legalment establerts; i de la mateixa manera s’han d’adoptar totes les garanties que siguin aplicables d’acord amb la normativa per garantir un nivell de protecció d’acord amb les normes aplicables sobre protecció de dades. Només ho farem si els nostres socis poden oferir el mateix nivell de seguretat en el manteniment de les dades que nosaltres i si poden assegurar que compleixen les regulacions sobre privadesa i lleis aplicables. Així mateix, aquestes dades no se sotmetran a decisions automatitzades.

En atenció a allò referenciat en els punts anteriors, hi ha la possibilitat que alguna dada personal que tractem pugui transferir-se a:

 • Tercers que ens presten serveis d’IT: utilitzem tercers perquè ens ajudin a proporcionar els nostres serveis i ajudar a proporcionar, executar i administrar els nostres sistemes informàtics interns. Per exemple, proveïdors d’eines i tecnologia de la informació o diverses solucions de programari; proveïdors de programari com a servei al núvol, allotjament i gestió i funcionalitats de llocs web, còpia de seguretat de dades, i emmagatzematge, solucions de gestió integral de clients i/o enviament de comunicacions comercials electròniques; programari per a la celebració d’esdeveniments en línia, conferències i videoconferències. Els servidors que alimenten i faciliten aquesta infraestructura al núvol estan ubicats en centres de dades segurs a tot el món, i les dades personals poden emmagatzemar-se en qualsevol; encara que la nostra voluntat és que es facin servir aquells radicats a l’Espai Econòmic Europeu o països amb nivell equivalent.

Aquests tercers no tenen, a priori, la necessitat d’accedir a les vostres dades personals; però de fer-ho – per exemple, per tasques de manteniment, actualització, resolució d’incidències o errors, etc… – ho faran accedint als mínims possible, d’acord amb les nostres instruccions, per als fins establerts en aquesta Política de Privadesa i sempre conforme a la normativa reguladora sobre protecció de dades que hem de complir. Recordem que aquesta transferència s’efectuarà sempre que sigui necessari i: I) o bé la persona interessada faig donat explícitament la seva consentiment ; II) o bé la transferència sigui necessària per executar un contracte entre la persona interessada i el responsable del tractament o per executar mesures precontractuals adoptades a sol·licitud de la persona interessada; III) o bé la transferència sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte , en interès de l’ interessat , entre el responsable del tractament i una altra persona física o jurídica.

 • Compliment de la llei, autoritats, tribunals i/o entitats reguladores: podem rebre sol·licituds d’informació per part d’autoritats, tribunals i/o entitats reguladores que suposin la divulgació de dades personals; aquesta petició pot ser per verificar que estem complint les lleis i regulacions aplicables, per investigar un presumpte delicte, etc…, aquestes peticions seran ateses tenint com a base legitimadora l’obligació legal existent i procurarem al màxim que es mantingui la protecció de les vostres dades.

Els nostres proveïdors internacionals es troben llistats a la relació següent, referenciant les seves polítiques de privadesa per si cal aclarir o resoldre cap dubte. Intentarem en tot moment que aquest llistat es troba perfectament actualitzat així com els enllaços que s’adjunten:

ProveïdorFinalitatEnllaç Política Privadesa
Microsoft CorporationEines de gestió, administratives, emmagatzematge al núvol i comunicació.https://privacy.microsoft.com/ca-ca/privacystatement
LinkedIn Ireland Unlimited CompanyEines de comunicació i missatgeria instantània.https://ca.linkedin.com/legal/privacy-policy
Meta Platforms , IncEines de comunicació i missatgeria instantània.https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea/?lang=eshttps://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer
AppleEines de comunicació i missatgeria instantània; així com serveis dactualització de programari.https://www.apple.com/legal/privacy/es/
Google Inc.Eines de gestió, administratives, comunicació, emmagatzematge al núvol i publicació d’ apps .https://policies.google.com/privacy?hl=ca
Telegram Messenger INC.Eines de comunicació i missatgeria instantània.https://telegram.org/privacy
TikTok Technology Limited IrelandEines de comunicació i missatgeria instantània.https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en
Canva Pty LtdEines de gestió, edició, grafisme i disseny.https://www.canva.com/policies/privacy-policy/
Zoom Video Communications, INC.Eines de comunicació.https://explore.zoom.us/es/trust/legal-compliance/
VeraSafe Ireland Ltd.Eina de gestió i comunicació que permet l’enregistrament audiovisual.https://www.loom.com/privacy-policy
The Meditation Company GmbHEina de suport per a la realització de les sessions individuals i/o col·lectives.https://meditopia.com/en/eu/privacy-policy/
WordPressSolucions IT operativa de la web.https://es.wordpress.org/about/privacy/
Adobe Inc.Programari per a la gestió documental.https://www.adobe.com/es/privacy.html

En qualsevol cas, pel fet d’acceptar aquesta Política de Privacitat i protecció de les seves dades personals, Vostè autoritza explícita i inequívocament la comunicació de les dades a les esmentades empreses, coneixent que això suposa una transferència internacional de dades – en el cas que es doni- a un país que no pertany a l’Espai Econòmic Europeu , o assimilat, i donant el seu consentiment inequívoc a l’esmentada transferència.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a linkbig® estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions; i/o la correcta limitació en el tractament.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.  linkbig® deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.
 • Al moment de la supressió de les dades, únicament les conservarem bloquejades en compliment d’obligacions legals; fins a l’efectiva destrucció / eliminació.
 • Sens perjudici del exercici dels seus dret davant el Responsable de Tractament, també pot presentar una reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Agencia Española de Protección de Datos, https://www.aepd.es/.

Les dades que ha facilitat es tractaran per linkbig® d’acord amb les finalitats descrites en aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu electrònic rgpd@linkbig.cat; aportant acreditació de la seva identitat mitjançant document oficial que l’acrediti i/o per signatura digital. 

Versió i Canvis en aquesta Política de Privacitat

linkbig® es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Autoritat de Control competent.

Aquesta Política de Privacitat va ser actualitzada el dia 1 de Desembre de 2022 per seguir conforme al Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD); i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

III. INFORMACIÓ ADDICIONAL PROTECCIÓ DE DADES i REGISTRE DE LES ACTIVITATS DEL TRACTAMENT

1. CANDIDATS

Les seves dades són tractades per linkbig® com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades curriculars és realitzar els processos de selecció de personal quan existeixi una vacant.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Els Curriculum vitae es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop tancada i coberta la vacant, sempre que el sol·licitant no hagi revocat el consentiment atorgat. No obstant, es podrà conservar per un període indefinit, o un altre explícitament indicat, en cas que l’interessat hagi donat el seu consentiment previ.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable o existeixi una obligació legal.

2. PROVEÏDORS

Les dades personals del signant del contracte, així com de les persones que participin o estiguin en contacte en ocasió de la prestació del servei seran tractades per linkbig®, en qualitat de Responsable de Tractament.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals; i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament;.

La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes econòmics i tècnics derivats, així com el desenvolupament i control del/els servei/s contractat/s i, en el seu cas, remissió d’informació sobre les incidències relacionades amb aquells.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

El termini de conservació de les dades, serà conforme al termini de vinculació relatiu a l’activitat; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

3. CORREU ELECTRÒNIC

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual.

En el cas d’emplenar un formulari confeccionat a través de les eines proporcionades per Google, l’informem que implica una transferència internacional de dades a Google LLC per a la prestació del Servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de Google de clàusules contractuals tipus, conforme als criteris de la Comissió Europea.

4. WHATSAPP O D’ALTRE MISSATGERIA INSTANTÀNIA

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de missatges a través de l’aplicació WhatsApp principalment – encara que poden fer-se servir d’altres apps de missatgeria instantània, com ara Telegram per exemple-, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació contractual. En aquest sentit, l’ús de WhatsApp o qualsevol altre app de missatgeria instantània implica una transferència internacional de dades. Aquesta transferència internacional es duu a terme mitjançant clàusules contractuals tipus conforme als criteris de la Comissió Europea, per a més informació pot consultar https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?eea=1  i https://faq.whatsapp.com/general/about-standard-contractual-clauses; , o a https://telegram.org/faq#p-que-hay-sobre-el-rgpd i https://telegram.org/faq

5. BUTLLETÍ ELECTRÒNIC O NEWSLETTER

A més, en el cas que expressament l’autoritzi a través de la marcació de la casella corresponent o mitjançant la seva sol·licitud expressa, el mantindrem informat amb la finalitat de gestionar l’enviament de newsletter o publicació digital distribuïda periòdicament amb continguts d’interès relatius a l’activitat desenvolupada pel Responsable i d’altres organitzacions vinculades a aquest. Perquè el registre sigui efectiu, serà necessària una adreça de correu electrònic vàlida i que accepti aquesta política de privacitat. 

El consentiment per a processar les seves dades personals i el seu ús ulterior per a l’enviament de butlletins es pot revocar en qualsevol moment. Trobarà un enllaç a aquest efecte al peu de pàgina de cada butlletí. També pot donar-se de baixa en qualsevol moment o comunicar-nos la seva petició mitjançant les opcions de contacte especificades al final d’aquest document. En aquest sentit assenyalar que un cop es doni de baixa de una llista de difusió o newsletter, només conservarem l’adreça del seu correu electrònic amb l’única finalitat de no tornar a remetre-li cap correu, a no ser que així ens ho demani. Igualment hi ha la possibilitat que encara pugui rebre alguna comunicació un cop hagi exercit el seu dret de baixa i es pot deure a que la mateixa estigués prèviament configurada o enviada.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

6. MENORS D’EDAT

Els menors de 14 anys no hauran de facilitar les seves dades personals sense el previ consentiment d’aquells que ostentin la pàtria potestat i/o tutela legal.

En cas que linkbig® detecti usuaris que puguin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document equivalent, o, en el seu cas, l’autorització d’aquells que tinguin la pàtria potestat i/o tutela legal; causant la seva baixa en cas de no acreditar l’acompliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Per la resta d’informació caldrà adreçar-se al supòsit concret d’aquest Registre del Tractament segons la interacció que pretén mantenir amb el Responsable.

7. CONTACTE O CONSULTES I POTENCIALS CLIENTS

Les seves dades són tractades per linkbig® com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades facilitades és gestionar les sol·licituds que les persones físiques transmeten al Responsable per demanar informació o d’altres qüestions de caràcter general.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop respostes o aclarides les qüestions platejades i/o des de la darrera comunicació efectuada per l’usuari.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

8. CLIENTS

Les seves dades són tractades per linkbig® com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) per gestionar i executar els serveis contractats; II) per gestionar i realitzar els tràmits i actuacions administratives sol·licitades pel client i/o per l’òrgan administratiu legitimat que ho sol·liciti; III) per a l’enviament de comunicacions físiques, electròniques i/o per missatgeria instantània relacionades amb les activitats del Responsable i/o organitzacions col·laboradores amb les activitats del Responsable o que desenvolupin temes d’interès relacionats; IV) per a la realització d’enquestes de satisfacció i qualitat dels serveis oferts pel Responsable; V) per atendre les obligacions legals que l’impel·leixin; VI) gestionar reclamacions, peticions, suggeriments i iniciatives de les persones, clients o no.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals; en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament i en l’article 6.1.c) del RGPD: el tractament cal per a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament. Les dades personals facilitades per la persona sol·licitant relatives a un tercer (com per exemple aquells que es refereixin a treballadors d’una empresa o un familiar) de qui actua com a mandatari verbal; requereixen el consentiment de les persones mencionades, consentiment del que haurà de disposar la persona sol·licitant i acreditar en cas de que li sia demanat. En el cas de menors en que sigui necessari el consentiment per la seva edat, serà necessari disposar del consentiment de totes les persones que ostentin la seva pàtria potestat i/o tutela legal.

El termini de conservació de les dades serà fins que la persona interessada manifesti la seva oposició o baixa respecte de la finalitat o finalitats a que es refereixi l’esmentada oposició; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat. En el cas del material audiovisual obtingut es mantindrà fins a la sol·licitud d’oposició que manifesti la persona interessada, sens perjudici de la potestat de l’organització d’eliminar i/o actualitzar continguts en qualsevol moment.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari – inclòs la difusió de determinats esdeveniments a on participi la persona a través del lloc web del Responsable, xarxes socials, publicacions informatives i mitjans de comunicació- i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

En aquest cas, i al tractar-se de clients, hi ha la possibilitat d’arribar a tractar alguna dada de caràcter sensible, com podrien ser dades relacionades amb la salut i/o perfilació psicològica i/o alguna mena de trastorn, malaltia, filia o parafília, fòbies o qualsevol altra mena de trastorn comportamental. Cal incidir que l’accés a aquesta tipologia de dades pot ser necessari per la prestació de serveis i la professió que exerceix el Responsable; fet que, sense ells, no es podria desenvolupar amb la màxima operativitat. Per això el Responsable implementarà els principis de minimització i només recollirà aquells que siguin indispensables per a la correcta prestació del servei; igualment, i amb caràcter previ al seu tractament, demanarà el consentiment explícit i informat al titular. Igualment, per la seva gestió, tractament, emmagatzematge i destrucció durà a terme totes les mesures tècniques i organitzatives recollides al seu Informe de Seguretat.

9. VIOLACIONS DE SEGURETAT

Les seves dades són tractades per linkbig® com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per gestionar els processos relatius a bretxes de seguretat en matèria de protecció de dades, determinació de la natura de l’impacte sobre les persones, severitat de les conseqüències i mesures adoptades.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.c) del RGPD: el tractament cal per a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà el temps necessari per acomplir amb la finalitat, determinar possibles responsabilitats i tramitar processos de recursos administratius i/o jurisdiccionals; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat. 

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes – especialment a l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades- , siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

10. RELACIONS EXTERNES, PÚBLIQUES I MARKETING

Les seves dades són tractades per linkbig® com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) gestionar la comunicació amb persones que pertanyin al sector públic i privat; II) gestionar l’enviament d’informació divulgativa d’activitats i serveis; III) gestionar la invitació i/o participació en esdeveniments organitzats o participats pel Responsable.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà fins que la persona interessada manifesti la seva oposició; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat. 

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

11. EXERCICI DRETS PROTECCIÓ DE DADES

Les seves dades són tractades per linkbig® com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per atendre les sol·licituds de les persones en l’exercici dels drets que estableix el (UE) Reglament General de Protecció de Dades així com la (ES) LOPDGDD.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.c) del RGPD: el tractament cal per a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà durant un any següent a la finalització del procediment d’exercici de drets i, en el seu cas, un cop sia ferma la resolució que hagués recaigut per les Autoritats de Control competents; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat. 

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

12. USUARIS WEB

Les seves dades són tractades per linkbig® com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és I) gestionar la relació amb els usuaris; II) facilitar la navegació pels continguts del lloc web; III) gestionar els serveis i/o les sol·licituds que les persones físiques transmeten a l’organització per demanar informació o d’altres qüestions de caràcter general a través de la mateixa; i IV) gestionar la publicació de comentaris efectuats pels usuaris – sigui o no per interactuar amb d’altres usuaris- a les publicacions que apareguin a la web i/o blog.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament. 

En concret, i pel que fa a la publicació de comentaris a la web o blog, l’usuari ha de saber que aquests podran ser moderats prèviament sempre sota els principis legalment establerts i/o per verificar que no s’atempti contra l’honor, la integritat o reputació de ningú. Igualment, l’usuari publicant ha de saber que aquests comentari – en cas de publicar-se – podrà ser visible per la resta de persones que hi puguin accedir al contingut en concret. També és possible que si s’ha loggejat d’alguna manera per publicar, dades identificatives seves podran ser visibles per la resta de visitants, com ara nom, identificador, localització, imatge, etc… segons la forma en que hagi efectuat l’esmentada identificació.

Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop respostes o aclarides les qüestions platejades i/o des de la darrera comunicació efectuada per l’usuari. Igualment, i en relació als comentaris publicats, aquests es mantindran amb caràcter indefinit a no ser que l’interessat exerciti el seu dret a oposar-se i/o suprimir-los (sempre que no existeixi una obligació legal de conservació o que es pugui derivar alguna mena de responsabilitat d’aquell comentari).

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

13. EMPLEATS

Les seves dades són tractades per linkbig® com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) per gestionar i mantenir la relació laboral amb l’empleat; II) gestionar nòmines; III) gestionar la prevenció de riscos laborals; IV) gestionar la formació i reciclatge professional de les persones treballadores.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament. 

El termini de conservació de les dades serà mentre es mantingui la relació laboral; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat. 

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari – inclòs les Mútues d’Accidents de Treball, els Serveis de Prevenció Aliè o les Entitats Bancàries- i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.

14. INSCRIPCIÓ EN ACTIVITATS

Les seves dades són tractades per linkbig® com a responsable del tractament

Les finalitats del tractament de les seves dades personals són per I) gestionar la informació personal relativa a la inscripció a les activitats desenvolupades pel Responsable; II) per a l’enviament de comunicacions físiques, electròniques i/o per missatgeria instantània relacionades amb les activitats del Responsable i/o organitzacions col·laboradores amb les activitats del Responsable o que desenvolupin temes d’interès relacionats amb l’activitat del Responsable; III) per a l’edició i difusió de material audiovisual i fons documentals relatius a determinats esdeveniments en els que la persona inscrita participi i posterior difusió a través del lloc web, xarxes socials, mitjans de comunicació i/o publicacions; IV) realitzar enquestes de satisfacció i qualitat dels serveis oferts pel Responsable; V) gestionar reclamacions, peticions, suggeriments i iniciatives de les persones participants a les activitats.

El termini de conservació de les dades, serà conforme al termini de vinculació relatiu a l’activitat; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat. En el cas del material audiovisual obtingut es mantindrà fins a la sol·licitud d’oposició que manifesti la persona interessada, sens perjudici de la potestat de l’organització d’eliminar i/o actualitzar continguts en qualsevol moment.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable; així com per a la difusió dels esdeveniments mitjançant els medis físics o telemàtics tals com publicacions, mitjans de comunicació, lloc web i xarxes socials.

15. XARXES SOCIALS

linkbig® compta amb diferents perfils en xarxes socials per a donar a conèixer les seves activitats i interactuar amb els usuaris. Els usuaris d’aquestes xarxes socials que decideixin voluntàriament seguir o ser amics de linkbig®, manifesten el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals relatives al seu perfil per a interactuar en la xarxa social. linkbig® no recapta dades procedents de les xarxes socials per a finalitats diferents a les esmentades. La utilització de xarxes socials comporta una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de la xarxa social de clàusules contractuals tipus, conforme als criteris de la Comissió Europea. En qualsevol moment pot deixar de seguir o ser amic de linkbig®.

L’usuari ha de respectar els drets de tercers, especialment, drets d’intimitat i protecció de dades, així com la normativa de propietat intel·lectual i industrial, en tota aquella informació que publiqui en la pàgina de linkbig®. Es prohibeix la publicació d’informació que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans. L’usuari serà l’únic responsable de la informació que publiqui.

Recomanem revisi la configuració de privacitat de la xarxa social i adjuntem enllaç a les diferents polítiques de privacitat:

16. ESDEVENIMENTS

Les seves dades són tractades per linkbig® com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades facilitades és gestionar la celebració i participació en esdeveniments organitzats i participats pel Responsable.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

Aquestes dades es conservaran durant el termini necessari per l’acompliment de la finalitat per la que es van recollir, així com per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar; així com durant el termini legalment establert. El material audiovisual obtingut es mantindrà fins a la sol·licitud d’oposició que manifesti la persona interessada, sens perjudici de la potestat de l’organització d’eliminar i/o actualitzar continguts en qualsevol moment.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable; així com per a la difusió dels esdeveniments mitjançant els medis físics o telemàtics tals com publicacions, mitjans de comunicació, lloc web i xarxes socials.

17. FONS DOCUMENTAL

Les seves dades són tractades per linkbig® com a responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per la gestió del material documental, fotogràfic, visual, audiovisual –o equivalents- obtinguts pel normal i legítim desenvolupament de l’activitat del Responsable, cedits legítimament i/o obtinguts en base a documents de premsa, suports àudio i vídeo o d’altres suports informatitzats amb la finalitat d’edició, conservació i difusió a través de mitjans físics i/o telemàtics tals com el lloc web, xarxes socials, publicacions i documentació i arxiu.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament;.

Aquestes dades es conservaran fins que la persona interessada manifesti la seva oposició o baixa respecte de la finalitat o finalitats a que es refereixi aquesta oposició; per constituir arxiu històric d’interès per a l’organització.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin necessàries per a un tercer col·laborador necessari – inclòs l’edició i difusió del material audiovisual- i/o per a la gestió tècnica i/o administrativa del Responsable.